За 76 годинa постојања школа је постепено дограђивана, а посебна пажња се поклања оплемењивању простора.

У 2018/2019.  години, образовно-васпитни рад организоваће се у објекту површине 3.588 м2.

18 учионица опште намене 981 м2
8 кабинета 843,63 м2
1 радионица 75,57 м2
1 фискултурна сала 347,54 м2
44 осталих просторија 1.340,26 м2
УКУПНО: 72 просторије површине 3.588,00 м2
 
 
Остале просторије су: библиотеказубарска ординацијаприпремне просторије за кабинете, канцеларије за директора, наставнике стручне сараднике, секретара, благајника и рачуновођу 
 
Школско двориште је мање површине са спортским теренима за мали фудбал и кошарку.
 
 
КАБИНЕТИ
 
 
 
БИБЛИОТЕКА
 
 
 
 
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
 
 
 
 
ТРПЕЗАРИЈА